Ε Λ Λ Α Δ Α

Ε Λ Λ Α Δ Α
Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Τρίτη, 22 Οκτωβρίου 2013

2 ορκωτοί λογιστές στο νοσοκομείο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.

ΠΗΓΗ : "  http://www.e-dimosio.gr  "

Το νοσοκομείο Ν.Ι.Μ.Τ.Σ., θα προβεί στον έλεγχο των οικονομικών καταστάσεων της οικονομικής χρήσης 2013 γι' αυτο το λογο ενδιαφέρεται να προχωρήσει στην πρόσληψη δύο (2) Ορκωτών Λογιστών. Οσοι επιθυμούν να καταθέσουν προσφορές, θα πρέπει στον φάκελο με την οικονομική προσφορά, να καταθέσουν επί ποινή αποκλεισμού τα παρακάτω:

 
α. Αδεια Ορκωτού Λογιστή του ΣΟΕΛ.
β. Αποδεδειγμένη εμπειρία σε έλεγχο δημόσιων μονάδων υγείας με την προσκόμιση τουλάχιστον τεσσάρων (4) εκθέσεων ελέγχου.
γ. Υπεύθυνη Δήλωση του ν. 1599/1986, με θεώρηση γνησίου υπογρα­φής που να αναφέρει για τον κάθε ορκωτό λογιστή τον αναπληρωτή του.
  1. Επίσης οι ελεγκτές, θα πρέπει να παρευρίσκονται κατά την διενέργεια φυσικής απογραφής, που θα διενεργηθεί στις διαχειρίσεις του Ιδρύματος την 31/12/2013 και θα έχουν ολοκληρώσει τον έλεγχο τους μέχρι την 31/05/2014.
  2. Η προϋπολογισθείσα δαπάνη της παραπάνω ανάθεσης, θα ανέλθει μέχρι του ποσού των 7.700,00 ευρώ χωρίς Φ.Π.Α.
  3. Η εν λόγω Δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0426 του προϋπολογισμού του Ν.Ι.Μ.Τ.Σ.
  4. Η ανάδειξη των μειοδοτών θα γίνει με κριτήριο κατακύρωσης τη Χαμηλό­τερη τιμή.
  5. Με βάση τα παραπάνω καλείστε να υποβάλλεται προσφορές μέχρι την 31/10/13 ημέρα Πέμπτη έως της 13:30 στο Γραφείο Προμηθειών του Ιδρύματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολλές φορές τα θέματα να είναι τόσα τα οποία δεν

χωρούν στην σελίδα που βλέπουμε.

΄Οταν βλέπετε το BLOGGER και στην ίδια ημέρα

υπάρχουν μέχρι το τέλος, μπορεί να υπάρχουν και σε

άλλη σελίδα αναρτήσεις " ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ Α Ν Α Ρ Τ Η

Σ Ε Ι Σ της ίδιας ημέρας.

Η λίστα ιστολογίων μου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ

ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1959 ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΟΡΙΣΘΗΚΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ