Ε Λ Λ Α Δ Α

Ε Λ Λ Α Δ Α
Η ΣΗΜΑΙΑ ΜΑΣ

Τετάρτη, 20 Ιουνίου 2012

Χορήγηση Δανείων σε ασφαλισμένους του ΤΕΑΠΑΣΑ – Καθιέρωση νέων όρων,

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                Αθήνα, 11 Ιουνίου 2012
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
& ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΚΟΙΝ. ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ
             Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ
         Δ Ι Ε Υ Θ Υ Ν Τ Η Σ                   ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
Ταχ. Δ/νση : Βερανζέρου 48                       Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
Τ.Κ. 104 38   ΑΘΗΝΑ
Αρμόδιος: Α.Δ. ΧΡΙΣΤΟΛΟΥΚΑΣ Νικόλαος
Τηλ: 210 5276780,  FAX: 210 5202761
Αριθμ. Πρωτ : 72834/Π-103
ΘΕΜΑ: « Χορήγηση Δανείων σε ασφαλισμένους του ΤΕΑΠΑΣΑ – Καθιέρωση νέων όρων,
             και προϋποθέσεων χορήγησης αυτών – Έγκριση και διαδικασία εκταμίευσης   
             ποσών ».
ΣΧΕΤ.: Αριθ. 23/17 από 24-5-2012 Πρακτικό – Απόφαση του Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
            Με την  ανωτέρω σχετική Απόφαση  του Ταμείου Επικουρικής Ασφάλισης και
Πρόνοιας Απασχολουμένων στα Σώματα Ασφαλείας (Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.),  καθιερώνονται
νέοι όροι και διαδικασίες χορήγησης προσωπικών δανείων εκτάκτων αναγκών,
στους ασφαλισμένους αυτού ως ακολούθως :
1.- Τομείς του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. που χορηγούν τα δάνεια
 Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης τ. Ελληνικής Χωροφυλακής,  ΤΕΑΕΧ/ΤΕΑΠΑΣΑ
 Τομέας Πρόνοιας Υπαλλήλων τ. Αστυνομίας Πόλεων ΤΠΥΑΠ/Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
 Τομέας Επικουρικής Ασφάλισης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος ΤΕΑΥΠΣ
/Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.

Με την παραπάνω Απόφαση του Δ.Σ. Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. ανεστάλη η χορήγηση δανείων από
τους λοιπούς Τομείς και έτσι σε ασφαλισμένο δικαιούχο δανείου εγκρίνεται η χορήγηση
ενός και μόνον δανείου από τον Τομέα, στον οποίο αυτός ανήκει.
Σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος έχει υπόλοιπο οφειλής σε έναν Τομέα του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α., δεν δύναται να λάβει νέο δάνειο από αυτόν.
2.- Χορηγούμενα ποσά, επιτόκιο, αριθμός δόσεων
Τα  νέα χορηγούμενα ποσά δεν υπερβαίνουν τις 4.000,00 (τέσσερεις χιλιάδες) ευρώ,
το ετήσιο επιτόκιο όλων των δανείων ανέρχεται σε  ποσοστό  5,5% ( πέντε και πέντε
δέκατα επί τις εκατό) και η διάρκεια  αποπληρωμής ορίζεται σε 36 (τριάντα έξη)
ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες δόσεις.[2]
Αναλυτικότερα και ακριβέστερα τα ποσά των δανείων ανέρχονται σε :
α. Για τον Τομέα ΤΕΑΕΧ/ΤΕΑΠΑΣΑ
3.001,40 ευρώ   με μηνιαία δόση αποπληρωμής   90,63 ευρώ  
4.002,86 ευρώ   με μηνιαία δόση αποπληρωμής 120,87 ευρώ
  
β. Για τον Τομέα ΤΠΥΑΠ/ΤΕΑΠΑΣΑ
3.001,40 ευρώ   με μηνιαία δόση αποπληρωμής   90,63 ευρώ  
4.002,86 ευρώ   με μηνιαία δόση αποπληρωμής 120,87 ευρώ
  
γ. Για τον Τομέα ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ
2.000,27 ευρώ   με μηνιαία δόση αποπληρωμής   60,40 ευρώ  
3.001,40 ευρώ   με μηνιαία δόση αποπληρωμής   90,63 ευρώ  
4.002,86 ευρώ   με μηνιαία δόση αποπληρωμής 120,87 ευρώ  
3.- Δικαιούχοι δανείων του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
α.- Σύμφωνα με τις Καταστατικές Διατάξεις οι ασφαλισμένοι αστυνομικοί και πολιτικοί
υπάλληλοι στον Τομέα Επικουρικής Ασφάλισης της τέως Ελληνικής Χωροφυλακής, που
έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον δέκα (10) έτη ασφάλισης.
β.- Ομοίως  με τις  Καταστατικές  Διατάξεις οι ασφαλισμένοι αστυνομικοί  και πολιτικοί
υπάλληλοι στον Τομέα Πρόνοιας  της τέως Αστυνομίας Πόλεων που έχουν συμπληρώσει
τουλάχιστον δέκα (10) έτη ασφάλισης.
γ.- Οι ασφαλισμένοι ένστολοι και πολιτικοί υπάλληλοι  του Πυροσβεστικού Σώματος που
έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον τρία (3) έτη ασφάλισης.
Τα  προσωπικά δάνεια εκτάκτων αναγκών  χορηγούνται  σε δικαιούχους μετόχους του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και συγκεκριμένα των Τομέων Τ.Ε.Α.Ε.Χ.  – Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.  – Τ.Π.Υ.Α.Π.
αποκλειστικά προς αντιμετώπιση τόσον των εξόδων γάμου, τοκετού, βαριάς ασθένειας,
επιβεβλημένης ιατρικά λουτροθεραπείας, θανάτου, καθώς και περιπτώσεων έκτακτης
στεγαστικής ανάγκης (εγκατάλειψη οικίας λόγω θεομηνίας, έξωση,  αναπόφευκτη
επισκευή), κατά την έννοια της Απόφασης ΝΕ1286/9/63 της Τράπεζας Ελλάδος, όσον
και των από τις Καταστατικές Διατάξεις των Τομέων κατά περίπτωση προβλεπομένων
εκτάκτων αναγκών, τηρουμένων των διατάξεων του άρθρου 16 Ν. 3586/07. Ο λόγος δε
της έκτακτης ανάγκης θα προκύπτει με Υ/Δ του Ν. 1599/1986 του ενδιαφερομένου.[3]
4.- Όροι – προϋποθέσεις
Με την προαναφερόμενη Απόφαση του Δ.Σ. ΤΕΑΠΑΣΑ καθορίσθηκαν  κατώτατα όρια
μηνιαίων  καθαρών  αποδοχών για κάθε κατηγορία δανείου.  Ως   κατώτατα όρια
καθαρών αποδοχών θεωρούνται οι πληρωτέες αποδοχές του μηνιαίου αναλυτικού
σημειώματος αποδοχών, μείον  τις  τυχόν δηλωθείσες δόσεις δανείων σε άλλα
χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που ο ενδιαφερόμενος δηλώνει υπεύθυνα με Υ/Δ του Ν.
1599/1986.
ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΩΝ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΔΑΝΕΙΩΝ
Τομέας Έτη Ασφάλισης Ποσό Δανείου Όρια Καθαρών Αποδοχών
(σε ευρώ) (σε ευρώ)
ΤΕΑΕΧ/ΤΕΑΠΑΣΑ           10 – 20 3.001,40 700,00
ΤΕΑΕΧ/ΤΕΑΠΑΣΑ           20 & άνω 4.002,86 800,00
ΤΠΥΑΠ/ΤΕΑΠΑΣΑ           10 – 20 3.001,40 700,00
ΤΠΥΑΠ/ΤΕΑΠΑΣΑ           20 & άνω 4.002,86 800,00
ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ           3 – 10 2.000,27 650,00
ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ           10 – 20 3.001,40 700,00
ΤΕΑΥΠΣ/ΤΕΑΠΑΣΑ          20 & άνω 4.002,86 800,00
Για το πολιτικό προσωπικό τα όρια των ελαχίστων καθαρών αποδοχών είναι
μειωμένα κατά 15% επί των ομοίων κατηγοριών των ενστόλων.
Ο δανειολήπτης δύναται να αιτηθεί χορήγηση ποσού μικρότερου του δικαιουμένου. 
5.- Διαδικασία χορήγησης
Αίτηση -  Έγκριση ποσού - Διαδικασία εκταμίευσης
α. Ο ενδιαφερόμενος ελέγχει αρχικά την υπηρεσιακή και οικονομική του κατάσταση και
ύστερα αποφασίζει για  το ποσό του δανείου που επιθυμεί να λάβει. Επιπλέον
επιβεβαιώνει ότι ικανοποιεί όλους τους όρους και τις προϋποθέσεις που αυτό
χορηγείται καθώς και τη δυνατότητα αποπληρωμής αυτού.
β. Κατόπιν συμπληρώνει και συγκεντρώνει τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και
υποβάλλει αυτά με την αίτηση στον Τομέα που ανήκει ασφαλιστικά.
γ. Η Υπηρεσία του Τομέα που παραλαμβάνει την αίτηση, ελέγχει την πληρότητα
των δικαιολογητικών και εφόσον ικανοποιούνται όλοι οι όροι χορήγησης του δανείου
εισηγείται την έγκριση στο Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
δ.  Οι εισηγήσεις  έγκρισης  των δανείων  που έχουν στην ημερομηνία αίτησης τον ίδιο
μήνα,  εντάσσονται χρονικά προς εξέταση  σε Ημερήσια Διάταξη  Συνεδρίασης του
Διοικητικού  Συμβουλίου ΤΕΑΠΑΣΑ το πρώτο δεκαήμερο του επομένου μηνός.[4]
ε.  Στην περίπτωση  που αιτιολογημένα  η αίτηση απορρίπτεται  τότε  ο ενδιαφερόμενος
δύναται να επανέλθει με αίτημα θεραπείας και την προβολή ισχυρών και ικανών λόγων
επανεξέτασης ή και της συμπληρωματικής υποβολής νεώτερων δικαιολογητικών.
στ. Όταν το αιτούμενο δάνειο εγκριθεί τότε ο ενδιαφερόμενος ενημερώνεται άμεσα από
τις  Υπηρεσίες του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. πρώτα τηλεφωνικά,  με αναζήτηση αυτού  στα
αναγραφόμενα στην αίτηση  τηλέφωνα επικοινωνίας  και ύστερα μέσω του
ηλεκτρονικού ταχυδρομείου e-mail ή με τη χρήση του τηλεομοιοτυπικού μέσου
(fax),  η διεύθυνση των οποίων αναγράφεται υποχρεωτικά στην αίτηση. Εφόσον
ηλεκτρονική εφαρμογή το επιτρέπει, δύναται να σχηματίζεται και να αποστέλλεται στον
ασφαλισμένο, συμπληρωμένο με τα απαραίτητα στοιχεία,  το  έντυπο του  Χρεωστικού
Ομολόγου (Απόδειξη χρέους) για την υπογραφή.
ζ. Ο δικαιούχος μετά τη συμπλήρωση ή την παραλαβή συμπληρωμένου εντύπου,
υπογράφει  το Χρεωστικό Ομόλογο  (Απόδειξης χρέους) και με θεωρημένο το
ιδιόχειρο της υπογραφής  του, υποβάλει αυτό εις διπλούν στο Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. το
αργότερο  εντός  δέκα  (10)  εργασίμων ημερών από  την ημερομηνία της
αποδεδειγμένης ενημέρωσής του.
Προσοχή
Εφόσον  η ημερομηνία των δέκα (10) εργασίμων ημερών  παρέλθει άπρακτη ο
ενδιαφερόμενος δύναται να επανέλθει εντός τριμήνου με νεότερη αίτηση και με
χρήση των αυτών δικαιολογητικών. Σε  διαφορετική περίπτωση η  αίτηση και η
έγκριση του δανείου τίθενται στο αρχείο χωρίς επιστροφή δικαιολογητικών. 
η.  Το Χρεωστικό Ομόλογο (Απόδειξη χρέους) επέχει  θέση Δανειακής Σύμβασης
δανείου και εγκρίνεται από τον Πρόεδρο του Ταμείου μετά από  την εξουσιοδότηση του
Δ.Σ. του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.
θ. Αφού εγκριθεί το Χρεωστικό Ομόλογο οι Υπηρεσίες του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. μεριμνούν
για  την  έγκαιρη εκταμίευση και απόδοση του ποσού του δανείου στον
ασφαλισμένο μέσω της αντίστοιχης Τράπεζας.
6.- Δικαιολογητικά  (Υποβάλλονται σε δύο χρονικές στιγμές)
    Α. - Για αίτηση έγκρισης του δανείου
ΑΙΤΗΣΗ
ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΕΤΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ για το Π.Σ. και όλους τους Πολιτικούς Υπαλλήλους ή 
ΑΝΤΙΓΡΑΦΟ ΦΥΛΛΟΥ ΜΗΤΡΩΟΥ, θεωρημένο,
(Α’ ΜΕΡΟΣ ΣΤΡΑΤΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΤΑΒΟΛΕΣ) για το ένστολο προσωπικό της ΕΛ.ΑΣ.
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Ν.1599/1986,  όπου αναφέρονται οι έκτακτοι λόγοι
χορήγησης του δανείου.
ΑΝΑΛΥΤΙΚΟ  ΣΗΜΕΙΩΜΑ ΑΠΟΔΟΧΩΝ  ΠΡΟΣΦΑΤΗΣ ΜΙΣΘΟΔΟΣΙΑΣ
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ του Ν.1599/1986,  εάν οφείλει Δάνειο σε  Πιστωτικό  Ίδρυμα ή
ασφαλιστικό φορέα  ή Τομέα του ΤΕΑΠΑΣΑ και τη μηνιαία δόση του δανείου αυτού  ή
ότι δεν οφείλει Δάνειο  σε  άλλο Πιστωτικό  Ίδρυμα ή ασφαλιστικό φορέα ή Τομέα του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α..[5]
   Β. - Για την χορήγηση-εκταμίευση του ποσού δανείου
ΧΡΕΩΣΤΙΚΟ ΟΜΟΛΟΓΟ  – ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΧΡΕΟΥΣ (το οποίο  επέχει θέση Δανειακής
Σύμβασης) - Το έντυπο αυτό υπογεγραμμένο και θεωρημένο για το γνήσιο της υπογραφής
υποβάλλεται μετά την ενημέρωση έγκρισης του δανείου.(υποβάλλεται εις διπλούν)
Προσοχή. Έντυπα όλων των δικαιολογητικών αναζητούνται σε όλες τις Υπηρεσίες της
Ελληνικής Αστυνομίας και του Πυροσβεστικού Σώματος καθώς και στην νεότευκτη
ιστοσελίδα του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α.,  www.teapasa.gr – δάνεια - έντυπα.
7.- Παρακράτηση μηνιαίων δόσεων – Αναστολή καταβολής των δόσεων
Η παρακράτηση των δόσεων γίνεται απευθείας από τη μηνιαία μισθοδοσία των εν
ενεργεία ασφαλισμένων με τη συνεργασία του Τμήματος Ασφάλισης-Εσόδων του
Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και των Δ/νσεων Διαχείρισης και Πληροφορικής του Αρχηγείου της
Ελληνικής Αστυνομίας και  Διαχείρισης και Δ/νσης Πληροφορικής  του  Πυροσβεστικού
Σώματος.
Η εφαρμογή, ύστερα από αίτηση του ενδιαφερομένου, του άρθρου 138, στοιχ. Γ παρ.
1 & 2 του ν. 4052/2012,  για  αναστολή καταβολής των δόσεων, για έξι (6) ή
περισσότερους μήνες, κατά τους οποίους θα καταβάλλονται μόνο οι αναλογούντες τόκοι,
και στη συνέχεια παράταση του χρόνου αποπληρωμής του δανείου κατά δώδεκα (12) ή
περισσότερους μήνες, σε σχέση με τον απομένοντα συμβατικό χρόνο, με αντίστοιχο
επανυπολογισμό των ισόποσων μηνιαίων δόσεων,  εξετάζεται  από το Διοικητικό
Συμβούλιο του ΤΕΑΠΑΣΑ και  δεσμεύει όσους δανειολήπτες του οικείου  Τομέα
ενταχθούν σε αυτήν κατόπιν της αιτήσεως τους.
8.- Λήξη αποπληρωμής δανείου
Ο χρόνος λήξης συνομολογείται με την υπογραφή του χρεωστικού ομολόγου όπου
ορίζεται ο χρόνος έναρξης των δόσεων.
Ο δανειολήπτης ασφαλισμένος του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. έχει τη δυνατότητα  της ολικής
εξόφλησης του δανείου σε πρωθύστερο χρόνο  από αυτόν  της σύμβασης χωρίς την
επιβάρυνση των τόκων του εναπομείναντος χρόνου.
Όταν η λήξη του δανείου ξεπερνά το χρόνο απόλυσης από την ενέργεια του
ασφαλισμένου και εφόσον εκείνος δεν φροντίσει για την άμεση εξόφληση του δανείου,
εφαρμόζονται όλες οι διατάξεις του ν. 4052/2012 άρθρο 138, στοιχ. Γ παράγραφος 2 
περιπτώσεις ε, στ και ζ. [6]
9.- Ημερομηνία Έναρξης Εφαρμογής των Νέων δανείων
Τα νέα δάνεια με τους παραπάνω περιγραφόμενους όρους και προϋποθέσεις θα
χορηγούνται από την 1/7/2012.
Εκτός των  ήδη  εκκρεμών αιτημάτων, όσα θα υποβληθούν  από λήψεως της παρούσας
μέχρι την 30/6/2012 θα εξετασθούν συνολικά για την εγκυρότητα και την πληρότητα
των δικαιολογητικών και θα τεθούν σε εκκρεμότητα χορήγησης  με χρονολογική σειρά
σύμφωνα με τους νέους όρους όπως περιγράφεται κατωτέρω.
10.- Εκκρεμείς αιτήσεις δανείων
Όλες οι εκκρεμείς αιτήσεις δανείων θα εξετασθούν σύμφωνα με εφαρμογή των νέων όρων
χορήγησης, με ετήσιο επιτόκιο σε ποσοστό 5,5% ( πέντε και πέντε δέκατα επί τις εκατό)
και διάρκεια αποπληρωμής σε 36 (τριάντα έξη) ισόποσες τοκοχρεωλυτικές μηνιαίες
δόσεις.
Για τις εκκρεμείς αιτήσεις στο Ταμείο  Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. και στην περίπτωση που οι
αιτούντες το δάνειο  επιθυμούν την λήψη αυτού με τους νέους όρους και
προϋποθέσεις,  οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν  άμεσα, με ευθύνη των (χωρίς άλλη
από την παρούσα  ειδοποίηση) και  μέχρι την  30-6-2012, να  επανυποβάλουν τα
παρακάτω δικαιολογητικά :
Αίτηση (νέο έντυπο με νέο αιτούμενο ποσό)
Υπεύθυνη Δήλωση Ν.1599/86 (περί μη οφειλής δανείου σε άλλο Τομέα του
ΤΕΑΠΑΣΑ και οφειλών ή μη ποσών δανείων σε λοιπά Πιστωτικά Ιδρύματα)
Αναλυτικό Σημείωμα Αποδοχών πρόσφατης μισθοδοσίας( Μαΐου ή Ιουνίου 2012 ).
Προσοχή: Το κατώτατο όριο καθαρών αποδοχών όλων των εκκρεμών αιτήσεων δανείων
των ενστόλων  είναι το ποσό των  650,00 ευρώ και των πολιτικών υπαλλήλων
μειωμένο κατά 15%.
Οι υπόλοιπες εκκρεμείς αιτήσεις με τα παλιά δικαιολογητικά θα κρίνονται απευθείας
απορριπτέες και οι Τομείς θα μεριμνούν για την επιστροφή των δικαιολογητικών. Επίσης
επιστρέφονται τα δικαιολογητικά εκείνων που συνταξιοδοτήθηκαν.
Οι εκκρεμείς αιτήσεις δανείων που έχουν αποσταλεί στο Τ.Π.Υ.Π.Σ., θα επιστραφούν
στους αιτούντες,  λόγω αναστολής χορήγησης δανείων από τον Τομέα και για την
αποστολή νέων δικαιολογητικών στο Τ.Ε.Α.Υ.Π.Σ.
Οι Υπηρεσίες του Τ.Ε.Α.Π.Α.Σ.Α. για τα εκκρεμή αιτήματα εξασφαλίζουν :
α.  Την τήρηση της χρονολογικής σειράς προτεραιότητας με τη συσχέτιση παλαιών και νέων
αιτήσεων των ασφαλισμένων.
β. Την άμεση έγκριση των ποσών για εκείνα τα αιτήματα που μετά την υποβολή των νέων
δικαιολογητικών πληρούνται όλοι οι όροι χορήγησης.
γ. Την εκταμίευση των ποσών εγκεκριμένων δανείων το γρηγορότερο δυνατό.[7]
- Οι Κεντρικές και Περιφερειακές Υπηρεσίες του Αρχηγείου της Ελληνικής Αστυνομίας και
του Αρχηγείου του Πυροσβεστικού Σώματος ενημερώνουν το σύνολο του προσωπικού μέσω
διαβίβασης της παρούσας στα αντίστοιχα συστήματα επικοινωνίας τους.-
                                                                          Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟΥ

ΠΗΓΗ: <http://www.teapasa.gr/pdf/daneia/egyklios_daneion.pdf>

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Πολλές φορές τα θέματα να είναι τόσα τα οποία δεν

χωρούν στην σελίδα που βλέπουμε.

΄Οταν βλέπετε το BLOGGER και στην ίδια ημέρα

υπάρχουν μέχρι το τέλος, μπορεί να υπάρχουν και σε

άλλη σελίδα αναρτήσεις " ΠΑΛΑΙΟΤΕΡΕΣ Α Ν Α Ρ Τ Η

Σ Ε Ι Σ της ίδιας ημέρας.

Η λίστα ιστολογίων μου

Αναζήτηση αυτού του ιστολογίου

ΝΑΥΠΛΙΟ

ΝΑΥΠΛΙΟ
ΑΓΙΑ ΜΟΝΗ

ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΑΡΤΕΜΙΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΤΩΝ ΕΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

ΑΓΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ
Ο ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΠΟΣΤΡΑΤΩΝ ΣΩΜΑΤΩΝ Ν.ΑΡΓΟΛΙΔΑΣ ΙΔΡΥΘΗΚΕ ΤΟ 1959 ΚΑΙ ΤΟΤΕ ΟΡΙΣΘΗΚΕ Ο ΑΓΙΟΣ ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ

ΑΓΙΟΣ ΜΗΝΑΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΗΣ ΠΡΩΗΝ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΠΟΛΕΩΝ